Volhosis (volhosis)

Race #1

View Pit Stop page for race #1 by volhosisGhost race

View profile for Volhosis (volhosis)

Official speed 65.59 wpm (36.04 seconds elapsed during race)
Without ending ping 71.78 wpm (5,782 ms delay sending score to TypeRacer’s server)
Timerless 72.19 wpm (173 ms elapsed before first character typed; 30.09 seconds elapsed during race)
Timerless minus one 71.79 wpm, ignoring the first character typed
Race Start May 9, 2018 8:35:40am UTC
Race Finish May 9, 2018 8:36:16am UTC
Outcome Win (1 of 3)
Accuracy 95.5%
Points 40.45
Text #1010285 (Length: 197 characters)

Toka është një botë, bota është një top, një top në një lojë pa rregulla fare. Dhe ashtu si unë pyes veten në bukurinë e saj të gjithë, ju shkoni dhe rënie dhe ajo prishet dhe bie.

Characters typed Toka \sht\\ nj\ bot\, bota \sht\ nj\ top n, nj\ top n\ nj\ loj\ pa rregulla fare. Dhe sashtu si un\ pyes veten Nn\ hbukurin\ se saj t\ gjithe\, ju hshkoni dhe r\nie dhe ajo prishet dhe bie..
Timing
Character T o k a \ s h t \ -\ \ n j \ b o t \ , b o
Milliseconds 173 59 132 78 65 302 0 337 167 352 0 0 0 129 152 511 0 144 96 94 383 0 138 55 103
Character t a \ s h t \ n j \ t o p n -n - , n j \
Milliseconds 71 41 95 474 0 285 116 425 0 245 231 368 0 121 84 21 223 218 248 108 279 0 103 104 430
Character t o p n \ n j \ l o j \ p a r r e g u
Milliseconds 0 88 88 31 79 105 558 0 158 112 412 0 518 157 245 420 0 0 91 61 250 154 76 146 136
Character l l a f a r e . D h e s -s a s h t u s i
Milliseconds 52 155 128 111 83 102 59 42 78 66 92 154 76 141 120 354 28 32 133 225 0 100 167 70 51
Character u n \ p y e s v e t e n N -N n \ h -h b u k
Milliseconds 422 75 334 0 72 208 0 61 290 188 90 106 68 137 64 228 404 118 311 0 183 416 49 103 639
Character u r i n \ s -s e s a j t \ g j i t h e -e \
Milliseconds 219 111 94 36 404 0 239 276 65 27 91 175 110 65 254 352 0 0 255 152 78 337 133 394 306
Character , j u h -h s h k o n i d h e r \ n i e d
Milliseconds 0 120 99 260 0 276 332 30 39 128 283 91 126 104 152 94 61 84 143 312 0 113 110 70 89
Character h e a j o p r i s h e t d h e b i e . .
Milliseconds 212 139 125 206 240 152 353 0 67 393 109 126 71 73 97 143 134 62 94 112 84 72 1077 0
WPM Timing
Seconds WPM
0.72 83.24
1.44 74.91
2.16 72.14
2.88 74.91
3.6 83.24
4.33 77.69
5.05 76.1
5.77 70.75
6.49 72.14
7.21 68.25
7.93 69.62
8.65 69.36
9.37 69.15
10.09 68.97
10.81 68.81
11.53 70.75
12.25 72.46
12.98 75.84
13.7 75.35
14.42 76.58
15.14 76.1
15.86 76.43
16.58 77.45
17.3 74.91
18.02 73.25
18.74 71.71
19.46 72.14
20.18 70.75
20.9 71.76
21.63 72.14
22.35 71.42
23.07 70.23
23.79 70.12
24.51 69.53
25.23 70.87
25.95 71.21
26.67 71.99
27.39 71.41
28.11 71.28
28.83 72.83
29.55 72.68
30.28 78.08
31 76.27
31.72 74.53
32.44 72.88
33.16 71.29
33.88 69.78
34.6 68.32
35.32 66.93
36.04 65.59