ജയ്ദീപ് (Jaideep) (jaideepjr)

Country: United States

Update races (Last import: 2020 April 1, 1:29:43am UTC)
Races 42,325
Best last 10 races 124.75 wpm
Best single race 148.03 wpm
Average of fastest races
144.26 wpm
Fastest race from each text, average 107.01 wpm (3,077 total texts raced)
Wins 19,255 (45.49%)
Points 592,880.32
Average career speed 95.04 wpm
Accuracy 95.9%
100% accuracy races 115.52 wpm (4.86% of all races)
Career standard deviation 13.2 wpm
Coefficient of variation 13.89%
Top marathon 302 races in 24 hours, starting 2010 November 3, 3:25pm

View Pit Stop page for ജയ്ദീപ് (Jaideep) (jaideepjr)

View text analysis of races by ജയ്ദീപ് (Jaideep) (jaideepjr)

Career

Month Average Best Races Wins Win %
March 2020 99.27 117.65 33 15 45.45
February 2020 98.52 116.73 16 3 18.75
January 2020 104.87 114.85 7 3 42.86
December 2019 99.92 121.96 47 15 31.91
November 2019 101.95 128.89 63 29 46.03
October 2019 102.64 138.63 465 198 42.58
September 2019 103.59 136.61 436 169 38.76
August 2019 102.38 135.11 332 123 37.05
July 2019 99.25 99.25 1 0 0
June 2019 103.13 133.16 65 28 43.08
May 2019 101.38 128.03 159 61 38.36
April 2019 100.32 132.44 23 10 43.48
March 2019 102.37 119.00 45 18 40.00
February 2019 101.93 117.99 66 28 42.42
January 2019 103.25 127.77 151 64 42.38
December 2018 104.33 132.73 259 109 42.08
November 2018 101.16 123.66 53 18 33.96
October 2018 103.51 126.14 30 12 40.00
September 2018 103.80 128.65 98 55 56.12
August 2018 101.91 138.05 150 60 40.00
July 2018 103.94 129.32 222 103 46.40
June 2018 104.54 140.90 204 81 39.71
May 2018 101.74 127.80 140 57 40.71
April 2018 104.00 141.67 686 282 41.11
March 2018 104.10 142.23 786 332 42.24
February 2018 104.21 146.27 660 250 37.88
January 2018 100.70 134.39 525 233 44.38
December 2017 99.91 130.61 263 121 46.01
November 2017 100.55 132.29 735 273 37.14
October 2017 99.86 138.15 733 291 39.70
September 2017 100.23 123.34 103 53 51.46
August 2017 90.07 90.07 1 0 0
July 2017 92.93 106.23 9 4 44.44
May 2017 100.42 145.92 335 153 45.67
April 2017 100.44 131.14 269 98 36.43
March 2017 100.92 136.48 412 179 43.45
February 2017 97.62 111.05 11 3 27.27
January 2017 93.89 114.62 43 18 41.86
December 2016 91.12 112.26 39 14 35.90
November 2016 99.02 107.53 5 2 40.00
October 2016 103.96 116.86 10 5 50.00
September 2016 98.46 110.62 8 6 75.00
April 2016 98.81 112.44 14 5 35.71
February 2016 100.22 116.48 22 10 45.45
January 2016 92.59 107.67 15 3 20.00
December 2015 106.11 106.11 1 1 100
October 2015 106.40 128.29 69 39 56.52
September 2015 106.68 118.88 20 12 60.00
August 2015 102.51 107.59 2 1 50.00
May 2015 99.84 103.75 2 1 50.00
April 2015 108.57 127.42 29 18 62.07
July 2014 106.55 112.00 3 0 0
June 2014 102.74 102.74 1 1 100
May 2014 110.78 115.90 3 2 66.67
December 2013 95.23 95.23 1 0 0
October 2013 97.83 98.28 2 1 50.00
September 2013 101.70 117.75 7 3 42.86
August 2013 95.34 95.34 1 1 100
July 2013 89.83 89.83 1 0 0
April 2013 103.07 112.64 22 14 63.64
March 2013 101.80 109.84 20 12 60.00
February 2013 104.14 134.68 147 80 54.42
January 2013 106.24 132.23 322 159 49.38
December 2012 106.09 135.56 330 162 49.09
November 2012 105.18 128.99 222 103 46.40
October 2012 107.15 133.66 201 101 50.25
September 2012 108.60 139.38 182 82 45.05
August 2012 106.17 128.00 169 85 50.30
July 2012 107.83 132.69 134 76 56.72
June 2012 104.02 134.32 67 37 55.22
May 2012 104.44 136.99 255 126 49.41
April 2012 106.32 141.00 453 259 57.17
March 2012 101.70 135.57 54 25 46.30
February 2012 100.68 129.27 193 92 47.67
January 2012 101.03 133.18 228 118 51.75
December 2011 99.72 137.05 922 441 47.83
November 2011 100.56 140.92 974 423 43.43
October 2011 105.24 148.03 636 293 46.07
September 2011 99.30 124.50 677 299 44.17
August 2011 100.26 141.56 1,097 516 47.04
July 2011 101.04 138.27 937 496 52.93
June 2011 104.44 132.32 183 101 55.19
May 2011 112.97 143.26 60 31 51.67
April 2011 103.87 142.03 258 143 55.43
March 2011 100.65 134.96 489 264 53.99
February 2011 101.52 142.81 696 388 55.75
January 2011 99.31 134.76 743 386 51.95
December 2010 97.04 145.23 2,402 1,199 49.92
November 2010 96.63 141.04 2,982 1,470 49.30
October 2010 92.82 133.33 3,442 1,606 46.66
September 2010 89.96 122.07 2,757 1,200 43.53
August 2010 90.86 119.28 1,173 532 45.35
July 2010 89.84 124.78 1,589 789 49.65
June 2010 86.77 120.30 2,246 956 42.56
May 2010 85.89 120.70 2,571 991 38.55
April 2010 84.66 111.73 1,146 428 37.35
March 2010 87.36 107.87 62 29 46.77
February 2010 87.43 107.87 93 37 39.78
January 2010 82.02 99.41 120 56 46.67
December 2009 78.13 97.36 29 12 41.38
November 2009 77.70 99.63 283 109 38.52
October 2009 72.28 97.58 524 230 43.89
September 2009 70.13 93.94 587 216 36.80
August 2009 59.60 85.09 727 261 35.90
List last races
List fastest races

Last 20 Races

Race Date WPM Text Outcome Acc. Points
42325. 2020-03-20 12:43:07 106.59 There was once a fish that lived in a pond. One day, he met ... Win (1 of 3) 99% 128
42324. 2020-03-18 12:45:15 89.97 Look and think as far ahead as possible. Often, a driver's n... No win (2 of 5) 97% 90
42323. 2020-03-18 12:30:58 95.55 It is greatly to America's advantage that it is a congenial ... No win (2 of 3) 98% 78
42322. 2020-03-18 12:27:13 96.05 A brother who lives at home, and is still considered more su... No win (2 of 4) 99% 58
42321. 2020-03-18 12:24:02 104.71 We understood each other in a way, me and my mom and my dad.... Win (1 of 5) 99% 105
42320. 2020-03-18 12:18:04 103.77 I'm just not the guy for you. I mean, you need a guy who's h... Win (1 of 4) 98% 78
42319. 2020-03-18 12:17:28 102.12 He was close, real close. I couldn't see him yet, but I coul... Win (1 of 5) 98% 85
42318. 2020-03-18 12:16:16 99.48 So here I am, at probably the worst school in the country. W... Win (1 of 4) 98% 83
42317. 2020-03-18 12:15:20 92.28 All I'm trying to say, Tommy, is that if you could just prov... No win (2 of 4) 98% 109
42316. 2020-03-16 12:45:44 96.53 For all my brave talk, I knew it was just that. No matter ho... No win (2 of 2) 96% 68
42315. 2020-03-16 12:42:39 100.56 For centuries, the battle of morality was fought between tho... No win (2 of 2) 96% 80
42314. 2020-03-16 12:41:09 97.34 With gene therapy, we can remove those genes which we know m... Win (1 of 5) 98% 57
42313. 2020-03-16 12:40:30 104.73 Some people say that bowling alleys got big lanes. Some peop... No win (2 of 4) 97% 72
42312. 2020-03-16 12:37:32 99.21 Let's sort the buyers from the spiers, the needy from the gr... No win (2 of 4) 97% 69
42311. 2020-03-16 12:28:43 93.58 I figured I could get a job at a filling station somewhere, ... No win (2 of 3) 98% 62
42310. 2020-03-16 12:26:33 107.97 If I were a rich man, I'd build a big tall house with rooms ... Win (1 of 5) 98% 101
42309. 2020-03-13 13:01:46 95.74 O clear intelligence, force beyond all measure! Gentlemen, I... No win (2 of 3) 97% 53
42308. 2020-03-13 12:58:25 87.40 I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my f... No win (4 of 5) 96% 68
42307. 2020-03-13 12:54:24 91.57 So what's in this for you? Should you rush out in search of ... Win (1 of 5) 97% 92
42306. 2020-03-11 13:27:48 102.93 I see trees of green, red roses too, I see them bloom for me... Win (1 of 5) 99% 87

Universes

Universe Races Best Race Text Bests Texts Last Race
Default (English) 42,325 148.03 107.01 3,077 March 20, 2020
Hindi 570 88.93 59.20 194 April 15, 2017
Easy Texts 480 143.91 120.06 47 September 3, 2012
Instant Death Mode 132 112.44 70.17 100 April 22, 2017
Indonesian 11 83.51 72.55 10 May 30, 2010
Malay 11 76.21 70.28 11 April 26, 2010
Coder Edition 10 62.64 54.11 6 November 19, 2011
Numbers 5 47.49 36.59 4 December 3, 2010
Dutch 2 74.32 68.89 2 May 29, 2010
Marathon 1 85.87 85.87 1 January 30, 2018